4/20/2561

ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน เสียงเรียกร้องที่ควรฟัง

การประกันภัยสวัสดิการพนักงาน สิ่งจำเป็นของพนักงานและผู้ประกอบการบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านสวัสดิการพนักงานก็มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นในปัจจุบัน หากว่ามีการจัดทำแผนประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกขนาดของธุรกิจ โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อทีจะได้เข้าใจและนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ในทุกความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ในแผนประกันภัยสวัสดิการสำหรับพนักงานที่คุ้มค่าที่สุดได้

ทางบริษัทประกันธุรกิจพร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในแผนประกันภัยอื่นๆ เพิ่มเติม  เช่น แผนประกันสุขภาพกลุ่ม แผนประกันภัยธุรกิจ แผนประกันภัยสำหรับผู้บริหารต่างชาติ หรือประกันภัยสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำแผนประกันภัยจากเราอย่างแท้จริง อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงและเงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือขัดแย้งกันในแต่ละกรมธรรม์ย่อยลงได้


ทางบริษัท ประกันธุรกิจ จะมีแผนการประกันภัยหลาากหลายรูปแบบ
1.ประกันภัยเดินทางสำหรับธุรกิจ
2.ประกันสุขภาพกลุ่ม
3.ประกันสำหรับผู้บริหารต่างชาติ
4.ประกันชีวิตกลุ่ม
5.ประกันภัยกลุ่มภาคสมัครใจ
6.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
7.ประกันภัยสวัสดิการแผนยืดหยุ่น

11/29/2560

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ แต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมา จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ แต่ภายในอนาคตแนวโน้มที่จะมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น จากพรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปี 2551 กำหนดถึงความรับผิดของเจ้าของสินค้าต่อผู้บริโภค เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เหมาะสำหรับบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดที่เกิดขึ้น ภายใน สถานที่ประกอบการหรือเนื่องจากการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย แต่ Product Liability Insurance เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ หลังจาก ที่ผลิตภัณฑ์ได้ละจากสถานประกอบการไปแล้วและอยู่ภายใต้การควบคุมหรือการใช้ของบุคคลอื่น ให้ความคุ้มครองความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเกิดความสูญเสีย เสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น และ ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย

ความเสี่ยงภัย ของตัวผลิตภัณฑ์, การใช้งานของผู้บริโภค, การควบคุมคุณภาพและการผลิต, ประสบการณ์หรือสถิติความเสียหายในอดีต

ตัวอย่างของผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า / ส่งออก ผู้ขาย ฯลฯ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง คือ ของเล่นเด็ก, ชิ้นส่วนของเครื่องบิน, เครื่องมือทางการแพทย์, ยา, สารเคมี, เฟอร์นิเจอร์, ยานยนต์และชิ้นส่วน สินค้าที่มีอายุใช้งานนานๆ 


ประโยชน์ของประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ได้ประโยชน์ทางตรง คือ การที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและการชดใช้ เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือประสบความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในทุกขั้นตอนการผลิต การออกแบบ วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต ส่งเสริมผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ในการใช้สินค้า ลดโอกาสถูกกีดกันทางการค้าลง

11/17/2560

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

ในปี พ.ศ. 2490 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัดเป็นยุคแรกเริ่มของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีการจัดตั้งสถาบันประกันภัยหลายบริษัท และ "ไทยพัฒนาประกันภัย" ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคบุกเบิกนี้ จนในปัจจุบัน บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบการประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมประกันวินาศโดยรับนโยบายการบริการที่ดีตลอดมากว่า 70 ปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 234,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 4 หรือถนนนานาใต้ พร้อมด้วยมากกว่า 35 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามนโยบาย "บริการเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วประเทศ" บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ในการจ่ายค่าสินไหม

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย มากกว่า 35 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงพนักงาน 200 กว่าคน พร้อมที่จะดูแลคุณทุกที่ทุกเวลา มากกว่า 170 อู่รถยนต์ที่อยู่ในเครือของเราทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+/ 3+, , ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์  พ.ร.บ., ประกันภัยรถยนต์ครบวงจร เลือกคุ้มครองให้หมาะกับการใช้รถในราคาพิเศษ การเคลมที่มีประสิทธิภาพ บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ประกันอัคคีภัย BASIC HOUSE, ประกันอัคคีภัย PLUS HOUSE, ประกันอัคคีภัย เหตุจะเกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม ลม พายุ การโจรกรรม คุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สิน, ประกันภัยทางทะเลเเละขนส่ง นำเข้าและส่งออกสินค้า สินค้าต้องอยู่ในความดูแลตลอดเส้นทางการขนส่ง,  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนค่ารักษาพยาบาลการอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางดารเงินเวลาคุณเจ็บป่วย, ประกันภัยอิสรภาพ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร การประกันภัยก่อสร้าง การประกันภัยเดินทางเป็นหมู่คณะ พร้อมบริการอีกหลายอย่าง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่บริษัท 34 ซอย สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม. 10110โทรศัพท์ : 02-253-4141, 02-253-4343โทรสาร : 02-253-0550, 02-253-0606อีเมล์ : info@thaipat.co.th
เว็บไซต์ : http://www.thaipat.co.th

11/13/2560

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันภัย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น  เพื่อให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อ    ให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย  ได้เริ่มต้นทำงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยที่เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุดและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท   ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2481 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยามประกันภัย จำกัดดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิดนับ   เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น  ปัจจุบัน บริษัท ไทยประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 13 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม  อุดรธานี นครสวรรค์ หาดใหญ่  สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต และอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ไทยประกันภัย มีทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 จ่ายน้อยกว่าคุ้มครองมากกว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมและคุ้มครองอย่างเหนือระดับ สูงสุดถึง 2,500,000 บาท, ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2 จ่ายน้อยกว่าคุ้มครองมากกว่า ด้วยราคาเดียว ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยทุนประกันภัยที่ให้เลือกแบบที่สบายใจถึง 3 ทุน คุ้มครองรถชน อุ่นใจทั้งคุณและคู่กรณี, ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3 จ่ายน้อยกว่าคุ้มครองมากกว่า ด้วยราคาเดียว เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองให้คุณสบายใจ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, พี่ช้างคืนเงิน ขับดี 3 ปี รับเงินคืน ครึ่งหนึ่ง ขับรถดี ไม่ชน ไม่เคลมครบ 3 ปี คืนเงินให้ครึ่งหนึ่งของเบี้ยทั้งหมด และจ่ายเบี้ยประกัดลดทุกปี, ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร จะมี ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย (SME INSURANCE) จ่ายน้อยกว่า คุ้มครองมากกว่า ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อยคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุภายนอก พร้อมมอบความคุ้มครองอุทกภัยที่ให้คุณมั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 57 อู่  สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยประกันภัย ที่พร้อมสร้างความพึงพอใจและยังประโยชน์ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคมอย่างเหมาะสม

ที่อยู่บริษัท 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์. 0-2613-0100
โทรสาร. 0-2652-2870-2
อีเมล์ : tic@thaiins.com
เว็บไซต์บริษัท : www.thaiins.com

11/08/2560

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดด้านประกันสุขภาพ ของประเทศไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับสอง ของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนานกว่า 30 ปี ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรมืออาชีพของบริษัทพร้อมเสมอที่จะให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และตั้งมั่นในนโยบายการบริหารจัดการ ที่เน้นชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทประกันสุขภาพที่ดีในประเทศ และพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยจากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) ได้มีการเตรียมแผนคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในยามที่คุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อให้คุณสบายใจ ยามที่คุณไม่สบายกาย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์กว่า3 ล้านราย จากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพกว่า 20,000 คน และสาขากว่า 250 แห่ง คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการคลอบคลุมทุกประเภทของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และประกันสุขภาพ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 100,000 ล้านบาทและได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A- จากสถาบัน Standard & Poor’s

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครืออยู่หลายบริษัททั้ง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)  มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ หลากหลายแบบทั้ง ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ, ประกันภัยสุขภาพรักษาการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง, ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล, ประกันโรคมะเร็ง, ประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม หรือองค์กรขนาดเล็ก, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง

การทำประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดี สามารถสมัครทำประกันสุขภาพได้สะดวก เพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และส่งแฟกซ์มาที่ 02-642-3130 หรือสมัครออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง, ไม่ต้องตรวจสุขภาพประกอบการสมัครทำประกัน เพียงแต่แถลงประวัติสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอเอาประกันภัย, สมัครทำประกันสุขภาพอย่างเดียวได้ โดยไม่ต้องสมัครประกันชีวิตร่วมด้วย


บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กทม.10310
โทรศัพท์
. 0-2642-3100    แฟกซ์  0-2642-3131

เว็บไซต์ www.thaihealth.co.th 
อีเมล์
info@thaihealth.co.th

11/06/2560

บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ซิกน่าประกันภัย มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเข้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยที่เริ่มต้นในนามของ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และได้ดำเนินธุรกิจการบริหาร การจัดการด้านการตลาด ให้แก่บริษัทประกันภัยชั้นนำต่าง ๆ ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ โดยที่มีทีมงานขายทางโทรศัพท์ ของตนเองซึ่งได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการตลาดประกันภัย และให้บริการอย่างมืออาชีพแก่พันธมิตรทางธุรกิจมาโดยตลอด และต่อมา ซิกน่าได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อปลายปี พ.ศ. 2549 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2550 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทางซิกน่าประกันภัยจึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจประกันภัยภายใต้ชื่อ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หลายราย ทั้งกลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและประกันสุขภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าว  ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรทุกราย


ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหลากหลายความคุ้มครอง ประกันสุขภาพมิติใหม่, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันโรคร้าย, ประกันการเดินทาง, ประกันพิเศษสุดสุด, ประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว, ประกันโรคร้าย คุ้มครองเบิ้ลเบิ้ล, ประกันอุบัติเหตุ ยิ่งนาน ยิ่งคุ้ม, ประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก, ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทันใจ, ประกันอุบัติเหตุ รักครอบครัว, ประกันโรคร้าย คุ้มครองครบ, ประกันโรคร้าย คุ้มครองสุดฤทธิ์, ประกันโรคร้าย มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง, บริการวินิจฉัยซ้ำ (บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์), ประกันสุขภาพพิเศษสุดสุด ซื้อ 1 ดูแล 2, แผนประกันพร้อมรัก..ษา, ประกันโรคร้ายคุ้มครองสุดฤทธิ์,  ประกันอุบัติเหตุ สบายใจใช่เลย ที่พร้อมคุ้มครองลูกค้าของทางบริษัท  พร้อมบริการเสริมพิเศษต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง, บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์, บริการแนะนำตำแหน่งงาน, บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์, บริการผู้ช่วยส่วนตัวและบริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง, บริการสายด่วนสุขภาพซิกน่า 24 ชั่วโมง บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับเด็ก, บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย, แผนประกันสุขภาพมิติใหม่... พลัส ซูเปอร์แพลนสำหรับซูเปอร์ฮีโร่

วิธีขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม เริ่มต้นจากการที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร 1758 จากนั้นทำการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน แล้วส่งเอกสารให้ถึงที่บริษัท ซิกน่าประกันภัย แล้วรอรับเงินค่าสินไหมทดแทน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์บริษัท. 0-2651-5995
แฟกซ์บริษัท 0-2650-9720

เว็บไซต์บริษัท  www.cigna.co.th

11/05/2560

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2485 โดยเริ่มจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้พิจารณาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีบริษัทประกันภัย ที่เป็นของคนไทยจริงๆ จึงให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัยขึ้นมา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย โดยในระยะเริ่มแรกมีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมถือหุ้น ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ข้าวไทย จำกัด หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย มีแผนการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน จึงได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตให้กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จากบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ออกไป จึงเหลือแต่การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย มีหลากหลายประกันภัยให้ได้เลือกใช้ ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยวิศวกรรม, ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยโจรกรรม, ประกันภัยสำหรับเงิน, ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยกอล์ฟ, ประกันภัย Hole In One, ประกันภัยสำหรับกระจก, ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน, ประกันภัยเจ้าบ้านเป็นสุข, ประกันภัยการก่อสร้าง, ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร, ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ประกันภัยหม้อน้ำ, ประกันภัยเครื่องจักร, ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง, ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+,  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ, ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม SME, ประกันภัยรถจักรยาน เป็นการประกันเพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงภัย สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเองและธุรกิจ

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร
0-2630-9055, 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย)
แฟกซ์ 0-2237-4621, 0-2237-4624
อีเมล์ webmaster@tsi.co.th
เว็บไซต์
http://www.tsi.co.th

บริษัทประกันภัย

ประกันภัย เทสโก้ โลตัส