นำสินประกันภัย


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย  มี ดร.ประมาณ ตังกรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้ง ปี 2536 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  รับประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ประกันภัยชนิดต่างๆมีทั้งรถยนต์ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันเบ็ดเตล็ด รับแจ้งอุบัติเหตุ  และได้ย้ายย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัวมากขึ้น นำสินประกันภัย มีสาขาทั้งหมด 30 สาขา จำนวนอู่ 481 อู่

ประกันภัยรถยนต์ ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายและความรับผิดอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การประกันภัยภาคบังคับ และการประกันภัยภาคสมัครใจ กรมธรรม์ที่กำลังมาแรงของนำสินประกันภัย คือ ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส หรือ 2+ ที่เทียบเคียงกับชั้น 1 ที่ทางผู้ให้บริการยินดีจะให้การคุ้มครองทรัพย์สิน และความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และผู้โดยสาร ทั้งยังให้การคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเช่นเดียวกันประกันอัคคีภัย คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต๊อกสินค้า ภัยจากลมพายุ ภัยระเบิด ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากภัยแผ่นดินไหว

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ สินค้าที่บรรทุกขณะที่ทำการขนส่ง ทางน้ำทางอากาศและทางบก 

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีประกันภัยหลายประเภทนอกเหนือจากที่กล่าวมา คือ การประกันภัยโจรกรรม ประกันธุรกิจ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยการก่อสร้าง การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันเดินทาง
ประกันภัยต่อ คือ การรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น

สามารถติดต่อ นำสินประกันภัย  ได้ที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ข.บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel. 0-2911-4488, 0-2911-4567  Fax 0-2911-4477-8

เว็บไซต์ นำสินประกันภัย  www.namsengins.co.th


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.