ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ แต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมา จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ แต่ภายในอนาคตแนวโน้มที่จะมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น จากพรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ปี 2551 กำหนดถึงความรับผิดของเจ้าของสินค้าต่อผู้บริโภค เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เหมาะสำหรับบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดที่เกิดขึ้น ภายใน สถานที่ประกอบการหรือเนื่องจากการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย แต่ Product Liability Insurance เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ หลังจาก ที่ผลิตภัณฑ์ได้ละจากสถานประกอบการไปแล้วและอยู่ภายใต้การควบคุมหรือการใช้ของบุคคลอื่น ให้ความคุ้มครองความรับผิดที่ผู้เอาประกันภัยมีต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเกิดความสูญเสีย เสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น และ ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย

ความเสี่ยงภัย ของตัวผลิตภัณฑ์, การใช้งานของผู้บริโภค, การควบคุมคุณภาพและการผลิต, ประสบการณ์หรือสถิติความเสียหายในอดีต

ตัวอย่างของผู้ที่มี ความเสี่ยงต่อความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า / ส่งออก ผู้ขาย ฯลฯ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง คือ ของเล่นเด็ก, ชิ้นส่วนของเครื่องบิน, เครื่องมือทางการแพทย์, ยา, สารเคมี, เฟอร์นิเจอร์, ยานยนต์และชิ้นส่วน สินค้าที่มีอายุใช้งานนานๆ 


ประโยชน์ของประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ได้ประโยชน์ทางตรง คือ การที่ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองและการชดใช้ เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือประสบความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในทุกขั้นตอนการผลิต การออกแบบ วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต ส่งเสริมผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ในการใช้สินค้า ลดโอกาสถูกกีดกันทางการค้าลง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.