เหตุการณ์ไม่คาดคิด กับธุรกิจหยุดชะงักไม่คาดฝัน

หากไม่อยากเป็นเหมือนในหัวข้อ วันนี้เรามารู้จักกับประกันธุรกิจหยุดชะงักกันค่ะ ด้วยปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ การเมืองที่ไม่มั่นคง รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่มั่นคง ทำให้ธุรกิจที่สร้างมาได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย เมื่อเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินแล้ว อาจทำให้ความมั่นคงทางการเงินสั่นคลอนไปด้วย การทำประกันธุรกิจหยุดชะงักจึงเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนี้ได้

มาลงลึกรายละเอียดกันหน่อย คำว่าธุรกิจหยุดชะงัก นั้นก็จะหมายถึง การที่โรงงาน/กิจการ ต้องหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซม หรือสร้างโรงงานใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน

แล้วคำว่าการประกันธุรกิจหยุดชะงัก คือ... การทำประกันภัยธุรกิจภายใต้กรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยทรัพย์สิน เมื่อเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะตัวทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เท่ากับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือผู้รับประกันภัย อาจชดใช้เป็นเงินสด หรือโดยการซ่อมแซม ให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น หากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น  การผลิตก็จะหยุดชะงักลงซึ่งเป็นผลเสียหายสืบเนื่องจากเพลิงไหม้ทำให้เกิดผล ที่ตามมาคือ ยอดรายได้ของเจ้าของโรงงานลดลง ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังคงต้องจ่ายแม้จะไม่มีการผลิต เช่น ค่าเงินเดือน ค่าดอกเบี้ย ค่าเช่า เป็นต้น แต่ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะลดลง เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน

โดยประกันภัยหยุดชะงัก มีทั้งหมด สามประเภท คือ การประกันภัยกำไร, การประกันภัยรายได้ธุรกิจ, การประกันภัยรายได้

การประกันธุรกิจหยุดชะงัก จะไม่ให้ความคุ้มครองกับการสูญเสียที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นโดยหรือเป็นผลต่อเนื่องจากการเผาทรัพย์สินโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง, เพลิงใต้ดิน, การระเบิด เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์, การไหม้ ไม่ว่าโดยอุบัติเหตุหรือโดยการอื่นของป่า พุ่มไม้ ทุ่งหญ้าและการเผาเพื่อปราบพื้นที่, ความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการบูดเน่า ความร้อนตามธรรมชาติ หรือการระอุ หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง, การสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีสาเหตุ จากหรือเกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากหรือมีส่วนทำให้เกิดขึ้นโดยวัตถุอาวุธนิวเคลียร์, การสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่มีสาเหตุจากการแผ่รังสีของละอองกัมมันตรังสี หรือเปอะเปรื้อนกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เป็นต้น

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้ ทางผู้เขียนเห็นว่าควรค่าแก่การทำประกันภัยธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจหรือกิจการที่มีการผลิตควรจะทำการประกันธุรกิจหยุดชะงักไว้ ควบคู่กับการประกันภัยทรัพย์สิน  เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการชดใช้แล้ว ขณะที่รอการซ่อมแซมหรือสร้าง โรงงานอาคารใหม่ ผู้เอาประกันภัยก็ยังคงมีรายได้ที่จะประคับประคองธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.