ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ความเสี่ยงของทุกวัน

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ  การประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพ  คุ้มครองจำกัดอยู่เพียงอาชีพที่ยอมรับกันว่าเป็นวิชาชีพเท่านั้น เช่น นักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และในปัจจุบันได้ขยายเพิ่มมากขึ้นถึง การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท อีกด้วย


ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆมีความเสี่ยงอาจต้องประสบกับกรณีพิพาทหรือได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาใช้บริการ ทางด้านต่างๆ ที่อาจได้รับความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อแบบทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ในการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆเหล่านั้น ในบางครั้งการเรียกร้องเหล่านั้นอาจมีมูลเหตุเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยสักนิด แต่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในข้อหาดังกล่าว และท้ายที่สุดอาจพบว่า การชดใช้ค่าเสียหายนั้นอาจมีมูลค่าที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องอันเกิดจากคดีความที่อาจยืดเยื้ออีกด้วย

ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์นั้น มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพราะว่ามี ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จำนวนมากที่ถูกคนไข้ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากผลมาจากการรักษาที่ผิดพลาด และมักจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมาก ทำให้แพทย์ต้องมีภาระ หน้าที่ ค่าใช้จ่าย ในการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้นมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระทางการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ จึงควรจะต้องมีการทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ประเภทนี้ไว้เพิ่มความอุ่นใจ ป้องกันภัยที่ไม่ตั้งใจ ให้เกิดล่วงหน้า

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ เป็นแผนประกันภัยที่ช่วยป้องกันธุรกิจและหน้าที่การงานของคุณต่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกค้า กรมธรรม์นี้นอกจากจะช่วยชดใช้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแล้ว ยังครอบคลุมถึงความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมอีกด้วย


ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละอาชีพที่กล่าวมาสนใจทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ สามารถติดต่อขอทำประกันภัยได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัยต่างๆ โดยอัตราเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันภัยอยู่ระหว่าง 0.01% - 10% หรือ 10 10,000 บาท ต่อจำนวนเงินจำกัดความรับผิด 100,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพ ประสบการณ์ ฯลฯ ของผู้เอาประกันภัยด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.